Privacy policy

Uitgeverij Quist verzamelt in het kader van dienstverlening, persoonsgegevens van klanten en bezoekers van onze websites.

Uitgeverij Quist gaat zorgvuldig met uw gegevens om, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In deze privacy policy beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken. Deze privacy policy kan van tijd tot tijd wijzigen. Op www.quist.nl vindt u de actuele versie van de privacy policy.

1. WANNEER IS DEZE PRIVACY POLICY VAN TOEPASSING?

1.1 Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Uitgeverij Quist van u verwerkt in het kader van de diensten die Uitgeverij Quist op de markt brengt, inclusief de gegevens van bezoekers van de websites van Uitgeverij Quist en gebruikers van de door Uitgeverij Quist geëxploiteerde apps.

2. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?

2.1 De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Uitgeverij Quist.

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT Uitgeverij Quist?

3.1 Wij kunnen gegevens verzamelen en verwerken op de volgende manieren:
i) Informatie die u aan ons verstrekt, zoals naam, woonadres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres; en
ii) Informatie die wij verkrijgen door uw gebruik van onze diensten of het bezoek aan onze websites, zoals naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, IP-adres, en bankrekeningnummer. Wij verwerken ook uw voorkeuren voor bepaalde producten en diensten.

3.2 Cookies
Uitgeverij Quist gebruikt verschillende technieken om informatie te verzamelen en op te slaan als u onze websites bezoekt, waaronder cookies. Cookies stellen ons in staat om gemiddelde bezoekersaantallen te berekenen en bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken, zodat wij op basis van deze informatie onze website kunnen verbeteren en onze gebruikers beter kunnen helpen. Er zijn cookies die het gebruik van de website voor u makkelijker maakt door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-)voorkeuren. Wij gebruiken cookies niet om persoonsgegevens te verzamelen over u en wij slaan niet opzettelijk persoonlijke informatie op die uw browser aan ons verstrekt door middel van cookies. Wij gebruiken ook tracking en analytische cookies om de tevredenheid van onze gebruikers bij te houden.

4. VOOR WELK DOEL GEBRUIKT Uitgeverij Quist UW GEGEVENS?

Uitgeverij Quist gebruikt de gegevens die we verzamelen voor:

4.1 Dienstverlening
Uitgeverij Quist verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Wij gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor het versturen van een factuur en het onderhouden van onze relatie met u. Ook gebruiken wij de gegevens om een informatieverzoek te kunnen beantwoorden of uw sollicitatie te kunnen beoordelen.

4.2 Inschakelen derden
Uitgeverij Quist kan derde partijen inschakelen bij het uitvoeren van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft Uitgeverij Quist de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden worden verwerkt.

4.3 Marketing- en verkoopactiviteiten
We doen graag aanbiedingen voor onze producten en diensten aan onze klanten (ook na beëindiging van het contract). Dit doen we per telefoon, e-mail, in een app of per post, tenzij u hier bezwaar tegen maakt.

4.4 Verwerking van uw gegevens op websites van Uitgeverij Quist Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens op onze websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren. Uw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze websites te verbeteren. Wij kunnen uw gegevens op onze websites ook gebruiken om in bepaalde gevallen (commercië- le) informatie per e-mail te kunnen sturen over andere diensten van Uitgeverij Quist, mits u daarvoor toestemming heeft gegeven.

5. VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden buiten Uitgeverij Quist, tenzij een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

5.1 Met uw uitdrukkelijke toestemming
Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden buiten Uitgeverij Quist verstrekken als wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

5.2 Voor verwerking door ingeschakelde derden (onderaannemers)
Wij kunnen persoonsgegevens aan aan ons gelieerde partijen of andere vertrouwde partijen verstrekken om deze voor ons te verwerken, uitsluitend volgens onze aanwijzingen en in overeenstemming met onze privacy policy en andere passende geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen.

5.3 Wettelijke verplichting en andere juridische redenen
Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden buiten Uitgeverij Quist verstrekken als wij redelijkerwijs mogen aannemen dat toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens redelijkerwijs nodig is om:

i) Te voldoen aan wet- en regelgeving en/of een gerechtelijk bevel;
ii) Fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; en/of
iii) De belangen, eigendommen of veiligheid van Uitgeverij Quist, onze klanten of het publiek te beschermen, voor zover in overeenstemming met de wet.

5.4 We kunnen geanonimiseerde, niet tot een persoon herleidbare gegevens verstrekken aan onze partners, zoals adverteerders, of maken deze bekend. Wij kunnen bijvoorbeeld gegevens publiceren die de trend aangeven van het gebruik van onze diensten.

5.5 Als Uitgeverij Quist betrokken wordt bij een fusie, overname of activa/passivatransactie, zullen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens waarborgen. Wij zullen de betref-fende klanten op passende wijze informeren voordat de persoonsgegevens worden overgedragen of onder een ander privacybeleid gaan vallen.

6. HOE LANG BEWAART Uitgeverij Quist UW GEGEVENS?

6.1 Uitgeverij Quist bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gege-vens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

7. INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

7.1 U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Een verzoek tot inzage kun u doen door een brief of e-mail te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Uitgeverij Quist. Als het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen.

7.2 Als u van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. Indien u een bij Uitgeverij Quist.nl geregistreerde gebruiker bent kunt u de gegevens zelf aanpassen op www.quist.nl.

7.3 U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk van onze servers en back up systemen verwijderen.

7.4 Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar of uitermate onpraktisch zijn.

8. RECHT VAN VERZET

8.1 U hebt de mogelijkheid om u te verzetten tegen gebruik van uw persoonsgegevens als het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook als u in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kun u zich verzetten tegen verder gebruik van uw persoonsgegevens.

8.2 Als u bezwaar wil maken tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u dit ons laten weten per brief of e-mail, gericht aan Uitgeverij Quist. Indien u bezwaar wilt maken, vermeldt dan in de brief duidelijk tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt.

8.3 Als wij uw persoonsgegevens niet langer mogen gebruiken, kan dit leiden tot minder gebruiksmogelijkheden van onze websites en andere diensten.

9. INFORMATIEBEVEILIGING

9.1 Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om Uitgeverij Quist en onze klanten te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens.

9.2 Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident.

10. TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGINGEN

10.1 Onze privacy policy is van toepassing op alle diensten en websites van Uitgeverij Quist en geldt wereldwijd.

10.2 Wij passen onze privacy policy regelmatig aan. De meest actuele versie is steeds op onze website te vinden. Wij beperken uw rechten niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij zullen u ingeval van belangrijke wijzigingen op een meer per soonlijke wijze informeren over de veranderingen.Cookies

We gebruiken cookies om de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Door gebruik te maken van de site worden cookies geaccepteerd.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden bewaard. We maken gebruik van cookies om onze website sneller en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies kunnen geen programma's installeren of virussen op je computer achterlaten. De cookies die we gebruiken kunnen alleen door ons worden gelezen.

Hoe wij cookies gebruiken

We gebruiken cookies om de gebruikservaring van onze website te verbeteren:
  • Sommige cookies zijn essentieel voor het goed functioneren van de website.
  • Wij volgen alleen activiteiten op onze website.
  • We gebruiken analytische cookies om te bepalen welke content op onze website het meest nuttig is om te tonen.
De soorten cookies die wij gebruiken:
  • Veiligheid: Deze cookies geven veilige toegang tot een account.
  • Voorkeuren: Deze cookies worden gebruikt om voorkeuren als taalkeuze en weergave op te slaan.
  • Analyse: Deze cookies bepalen populaire site content en sporen problemen op.


Keuzes betreffende cookies


In een webbrowser kan worden ingesteld om iedere keer dat een cookie ingesteld wordt te waarschuwen, of om alle cookies automatisch te weigeren. Als de acceptatie van cookies wordt uitgezet, dan vervallen vaak vele functies die de gebruikservaring verbeteren.